توکان وسري وياسينشھر جي گوڙ ۾
زندگي جي ووڙ ۾
توکان وسري وياسين
ميت جيت ٿي پئي ھا
منزلن جي موڙ ۾
توکان وسري وياسين
رھزن رستي روڪ ڪئي
سچ جي پروڙ ۾
توکان وسري وياسين
سور سور ھو سڏڪيو
پيار جي توڙ ۾
توکان وسري وياسين

ڏينھن رات سک کي روئي
نفسا نفسي ڊوڙ۾
توکان وسري وياسين